top of page

DTU Risø

Nye forskningsmiljøer for

DTU vindenergi  

Nord har udarbejdet helhedsplan og dispositionsforslag for DTU Risø, hvilke skal være med til at sikre en attraktiv og højprofileret campus. Enheder samles fysisk, så beslægtede faciliteter ligger tæt på hinanden og giver en synergieffekt. Med plan-lægningen kan der holdes liv i campussen, så der ikke sker en spredning af aktiviteter  over tid, når nye funktioner kommer til og ældre bliver nedlagt eller flyttet. 

Dispositionsforslaget til ny bygning for DTU Vindenergi er ét af projekterne, der skal fornye laboratorie- og værkstedsfaciliteterne. Moderniseringen og udvidelsen på DTU Risø Campus skal i sin helhed skabe fleksible, velfungerende og tidssvarende værk-steder, kontorer og laboratorier til forskning for DTU Vindenergi. Der indgår også renoveringer af to eksisterende kontorbygninger.

NORD har som bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen og i tæt dialog med DTU Risø,  gennemført en intensiv  brugerinddragelsesproces, der ligger som baggrund for udarbejdelse af byggeprogrammer, design og indretning af arbejdspladser og  dispositionsforslaget for de nye bygninger. 

 

Design, funktioner og planløsninger er blevet til på baggrund af en række workshops, der har involveret forskere og specialiserede medarbejdere indenfor fiberlab, mikroskopi og tomografi, mekanisk prøvning og metalprocessering, så de nye rammer er så skræddersyede som muligt.  

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
 

Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Roskilde Fjord
Bygningsstyrelsen
DTU
2016-2020
Renovering, nybygning, laboratorier, kontorer, testfaciliteter, værksteder, forskningsfaciliteter
Brugerinddragelse, projektudvikling, byggeprogram, dispositionsforslag, helhedsplan, udbud
6.450 m2
146 mio. kr.
Sweco
Igangværende

Ny Østre Landsret i Nordhavn

Udvikling af areal- og funktionskrav for landsretten

NORD Architects har i tæt samarbejde med Bygningsstyrelsen, Domsstolsstyrelsen  og vores samarbejdspartner Sweco, udviklet byggeprogram for Ny Østre Landsret. Vi har i dialog med Bygningsstyrelsen og brugerne gennemført en behovsanalyse, der har fastlagt de bygningsmæssige areal- og funktionskrav og rådgivet ifm mulige placeringsscenarier. 

 

Vi har især haft fokus på den komplekse, interne organisering af retsbygningen og funktionernes relationer og logistiske sammenhænge. Østre Landsret indeholder flere retssale og mødelokaler med tilhørende bifunktioner samt en administrativ afdeling med et større antal kontorer til rettens medarbejdere. 

En stor og væsentlig del af processen, har bestået i evaluering af mulige bygge- grunde i forhold til størrelse, sikkerhed, zoner og logistik. I den forbindelse er der udført flere arealtrykprøvninger af konkrete byggegrunde med detaljerede etageplaner af retsbygningen for at kunne understøtte et eventuelt grundkøb. 

Landsretten har særlige funktioner, der udløser komplekse krav til interne relationer,  organisering og sikkerhed, hvilket har involveret afdækning af brugernes behov for at klarlægge optimale arbejdsgange for rettens medarbejdere. 

 

NORD har udarbejdet funktionsbaseret kravspecifikation i forbindelse med OPP-udbuddet, som opsummerer landsrettens ønsker og krav til bygningens arkitektur,  disponering, funktioner, arbejdsmiljø, drift og vedligehold. 

 

NORD har desuden udarbejdet konkurrenceprogram og materiale i samarbejde med Sweco og rådgivet ifm konkurrencen, som blev vundet af Henning Larsen Architects, Norconsult og A. Enggaard. 

Ny Østre Landsret forventes færdig ultimo 2021. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse

 
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Nordhavn, København
Bygningsstyrelsen
Østre Landsret under Domstolsstyrelsen
2015-2019
Landsret
Behovsafdækning, brugerinddragelse, byggepro-gram, udarbejdelse af funktionskrav,  konkurrencerådgivning
16.000 m2
780 mio. kr.
Sweco
Gennemført

Byens hus

Udvikling af nyt beboer- og kulturhus i Ørestad

Byens Hus er et beboer- og kulturhus til bydelens borgere i Ørestad Syd. Idéen bag Byens Hus er at samle alle kvarterets fællesfunktioner i én bygning, åbne op for offentligheden og på denne måde samle mange sociale aktiviteter inden for kultur, idræt og natur under et tag. 

 

Intentionen er at skabe et nyt samlingspunkt i bydelen, med nye fællesskaber tæt på hovedindgangen til Naturpark Amager. Byens Hus gennemføres i et samarbejde mellem By & Havn og Københavns Kommune. 

NORD har udarbejdet byggeprogram, der er udviklet i tæt samarbejde med Københavns Kommune og baseret på ekstensiv brugerinddragelse med grundejere, beboere og andre relevante interessenter og aktører. Målet med den inddragende brugerproces var at afdække funktionelle behov, afklare udfordringer og potentialer i projektet samt at kvalificere rumlige sammenhænge i bygningen og forbindelserne til bydelens natur og byrum.  

NORD deltog desuden som rådgiver i konkurrencen, der blev vundet af KPC og AART architects.  

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Status
Ørestad Syd, København
By & Havn
Foreningen Byens Hus
2019
Multifunktionelt fælleshus, kulturhus
Brugerinddragelse, byggeprogram, konkurrencemateriale og -rådgivning
ca 2500 m2
ca. 45 mio DKK
Gennemført

Arkitektskolen Aarhus - NEW AARCH

Ny state of the art arkitektskole

midt i byen

Med skolens vision ”Engaging through Architecture” og et mål om at skabe ”state of the art - værksteder ” ønsker Arkitektskolen i Aarhus at markere sig internationalt som pionerinstitution. Den nye bygning skal være omdrejningspunkt for en arkitektuddannelse, hvor ”making” og ”research by design” står i centrum og hvor skolen fungerer som et laboratorium for arkitekturudvikling og -formidling, der lægger op  til samarbejde med såvel byen og branchen som med naboer. Den nye bygning skal derfor afspejle denne vision både i sin tilknytning til byen og de nære omgivelser, men også i bygningens indre rumligheder og i arbejdsmiljøet for ansatte og studerende.  

 

NORD har fungeret som gennemgående bygherrerådgiver på projektet i et forløb med 2 faser. Første fase omhandlede brugerproces og behovsafklaring med Arkitektskolen samt udarbejdelse af konkurrenceprogram med illustrationer og diagrammer. I samarbejde med brugerne og skolens ledelse spillede vi som bygherrerådgiver en central rolle, blandt andet ved facilitering af åbne debatter med hele skolen og dialog med personalet under inddragelsesprocessen. En væsentlig proces fordi hele skolens organisation blev fornyet.  

Et ungt team vandt arkitektkonkurrencen og NORD fortsatte derfor med rådgivning  ifm den videre brugerinddragelse, kvalitetssikring af planløsninger og det funktionelle udlæg, herunder optimering af arealer, optimering af flugtvejsstrategi samt deltagelse i brugermøder. I denne 2. fase bidrog NORD også med udarbejdelse af udbudsmateriale til tidligt udbud. 

Sideløbende, har NORD desuden rådgivet og givet inputs til en ny lokalplan for NEW AARCH. Vi har i samarbejde med Bygningsstyrelsen løbende haft dialog med relevante myndigheder og udarbejdet kortmateriale til lokalplanen. NORD Architects følger projektet til dørs og fortsætter som bygherrerådgiver helt frem til aflevering. 

 

Vargo Nielsen Palle vandt idékonkurrencen i 2016. ADEPT og Vargo Nielsen Palle, Rolvung & Brøndsted Arkitekter, TriConsult  og  Steensen Varming  vandt projektkonkurrencen I 2017. I 2018 blev entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S tildelt totalentreprisekontrakt på opførelse af skolen. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Godsbanearealerne, Aarhus
Bygningsstyrelsen
Arkitektskolen Aarhus
2016-2020
Arkitektskole med værkstedsfaciliteter
Behovsafdækning, brugerinddragelse, projekt-udvikling, byggeprogram, konkurrenceprogram og -rådgivning, sparring
13.000 m2
261 mio. DKK
Sloth Møller
Gennemført

Søfartsstyrelsen

Transformation af glasværk til nye aktivitetsbaserede arbejdspladser

NORD Architects har udarbejdet transformations- og indretningsforslag for godt 200  statslige ansatte, der vil få ny arbejdsplads i et tidligere glasværk. Indretningen er udarbejdet som aktivitetsbaserede arbejdspladser med fokus på at få et fleksibelt og varieret arbejdsmiljø, der understøtter organisationen og fremhæver Søfarts-styrelsens identitet. Indretningskonceptet er samtidig tænkt robust, så det kan til-passes de udefrakommende og løbende forandringer som organisationen vil opleve over tid.

 

Fleksibiliteten ligger især i arbejdsmiljøets mange variationer og muligheder, hvor medarbejderne kan finde rum for koncentration, fordybelse, sparring, ”touch-down” eller interaktion -  alt efter type af arbejdsopgave. Hele kontorbygningen er foreslået indrettet i et miljø med fleksible zoner, kanter, nicher og rum, der stimulerer et dynamisk arbejdsflow.  

Søfartsstyrelsen har lagt stor betydning i åbenhed og synlighed, hvilket vi har  integreret som designparametre i indretningsforslaget - også på tværs af etagerne. Det har været vigtigt at skabe et stærkt og inkluderende fællesmiljø, hvor medarbejderne føler sig som en del af et større team, men også kan trække sig tilbage i et hjemmeområde. Kontoret er zonedelt i en ’frontend og backend’ med intuitiv wayfinding i flow og logistik. Der er kantine, konference og mødecenter hvoraf flere er tænkt som multifunktionelle rum, der kan facilitere forskellige mødeformer eller undervisningsgrupper.  

 

Forslaget er udviklet i tæt samarbejde med brugerne for at få organisationens stærke og klare holdning til deres arbejdsmiljø, så virke og identitet slår igennem i arbejds-pladsens arkitektur, indretning og indeklima. Udover behovsanalyse, brugerind-dragelse og design for en aktivitetsbaseret arbejdsplads har NORD også  udarbejdet udbudsdokumenter for totalentreprise. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Korsør
Bygningsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
2017
Aktivitetsbaseret arbejdspladsdesign,  transformation, organisationsudvikling, indretning
Behovsanalyse, brugerinddragelse, projektudvikling,
kravspecifikation, aktivitetsbaseret arbejdsplads-design, indretningsforslag, skitseforslag 
5.500 m2
80 mio. DKK
Sweco
Gennemført

Roskilde Universitet

Generisk koncept for inspirerende, åbent og fagligt miljø 

RUC ønskede at optimere anvendelsen af deres samlede bygningsmasse og NORD  belyste i den forbindelse muligheden for at flytte administrations-, direktions- og institutafsnittene fra RUCs bygning 30 til bygning 03. Bygningen er disponeret med reception og institutter i stueplan samt administration og direktion på første sal.

Stueplanet er tænkt som det livlige område med studerende og besøgende og hvor  grænsen mellem inde og ude er åbnet op af en række nye facadegennemskæringer, der giver let adgang til det indre gårdrum. Hele første sal vil fortsat være sammenhængende.  

NORD har haft stor fokus på at foreslå en integreret blanding af undervisere, forskere og studerende for at skabe de bedste forudsætninger for faglige synergier.  Omdannelsen af bygning 03 forholder sig dels til RUC som helhed og dels til de bygningsmæssige potentialer for at åbne bygningen op for daglige brugere og gæster. 

 

I samarbejde med kommende brugere har NORD kortlagt behovene for fremtidig brug og søgt at skabe et inspirerende og effektivt fagligt miljø, hvor der både er mulighed for åben sparring og individuel fordybelse. Projektet er afleveret som dispositionsforslag til videre udbud. 

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Roskilde
Bygningsstyrelsen
RUC, Roskilde Universitets Center
2017
Universitetsbygning, uddannelse, studie- og læringsmiljøer
Brugerproces, bygningsregistrering, dispositionsforslag
3.000 m2
70 mio. DKK
Sweco
Gennemført

Kreative Zoner

Idékatalog for kreative områder i Kødbyen og på Vesterbro

København er drivkraft for innovation og vækst og derfor ønskede Københavns Kommune at udvikle potentialerne i Den Hvide Kødby, Kgs. Enghave, Godsbane-arealet på Vesterbro og i Bavnehøj. NORD har udarbejdet en proces- og strategiplan samt idekatalog for udviklingen af attraktive byområder på Vesterbro i København med det formål at tiltrække kreative industrier og iværksætteri til området.

 

Byliv, mangfoldighed og synergier på tværs mellem borgere og virksomheder skal  genoplive stedernes urbane og værdifulde karakterer. NORD indgik i en interessent- og brugerinddragelsesproces med fokus på at analysere og kortlægge behov og ønsker fra en stor og varieret gruppe af brugere og for at udvikle en bæredygtig og skræddersyet strategi for den fremtidige udvikling.  

Det idekatalog, NORD udarbejdede, anskueliggjorde hvilke fysiske og byrumsmæssige men også organisatoriske og processuelle tiltag, der på kort og længere sigt kunne understøtte de enkelte områders kreative miljø og sammenhængskraft.

Målet var at understøtte de eksisterende og meget forskellige kreative profiler for de tre områder og skabe bedre fysisk sammenhæng imellem dem og til de omkringliggende byområder. 

Placering
Kunde
År
Type
Ydelse
Størrelse
Samarbejde 
Status
Vesterbro og Kgs. Enghave, København
Københavns Kommune
2016-2017
Byudvikling, udviklingsstrategi, iværksætteri og kreative byzoner
Proces- og strategiplan, brugerinddragelse,  kommunikation, formidling, idekatalog  
800.000 m2
Blu Bakery, Gua Grande Studio
Gennemført

Kalvebod Bastion

Gastro Akademi i fredet ejendom

Bygherrerådgivning udført for Bygningsstyrelsen i forbindelse med Miljø- og Fødevarestyrelsens ønske om at etablere et Gastro Akademi, der skal fremme Danmark som en gastronomisk nation, øge turismen og forbedre vores måltidsvaner. 

 

Opgaven bestod overordnet af en trykprøvning af den fredede ejendom Kalvebod Bastion i hjertet af København samt funktions- og behovsafdækning med inddragelse af interessenter. Undersøgelsen belyste de funktionelle muligheder med fordele og  ulemper ved lejemålet. NORD udarbejdede 2-3 planscenarier, som blev drøftet med Miljø- og Fødevarestyrelsen og udvalgte brugere inden den endelige planløsning for  Gastro Akademiet blev skitseret.  

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Samarbejde 
Status
Christianshavn, København
Bygningsstyrelsen
Miljø- og Fødevarestyrelsen
2018
Madkultur og fødevareinnovation, fredet byggeri, renovering og transformation
Registrering, forundersøgelse, inddragelse af interessenter, myndighedsdialog, idéoplæg
2.580 m2
Sweco
Gennemført

Bygningens arkitektur, placeringen, de funktionelle muligheder og karakter  matchede med Gastro Akademiets visioner og ønsker. NORD udarbejdede også skitseforslag til udearealer med funktioner, der kunne tiltrække liv til stedet og Gastro  Akademiet, med udendørs faciliteter til madundervisning og gastronomiske laboratorier. Forhold omkring fredning, konstruktioner, brand og flugtveje blev indarbejdet i forslaget og  NORD havde dialog med Slots-og Kulturstyrelsen for at afdække muligheder og begrænsninger  ift  bygningsfredningen.   

Trykprøvningen blev afsluttet med ideoplæg baseret på undersøgelserne samt beskrivelse af særlige tiltag, der skulle udføres i forbindelse med de tekniske fag.  

Ørestad Streethal

Co-creation med de lokale brugere

Ørestad Streethal er et relativt lille multifunktionelt kulturhus blandt Ørestads store nabobygninger – og samtidig det sted hvor bydelens fællesskab, foreningsliv og sociale aktiviteter udspiller sig. Det er et uformelt og livligt sted, udviklet i tæt samarbejde med engagerede brugergrupper, der har medvirket til at prioritere  husets aktiviteter og funktioner. Denne co-creation proces forløb primært i form af  workshops, som NORD havde tilrettelagt og styrede - og som dannede grundlag for det dispositionsforslag NORD efterfølgende designede i dialog med Københavns Kommune.  

Streethallen er den første offentlige, fuldt tilgængelige bygning i Ørestad City og et innovativt eksempel på hvordan social bæredygtighed, synergi mellem brugerne og nye funktioner kan skabe aktive steder, hvor folk mødes. Huset er ubemandet og åbent 24/7 for skoler, foreninger, klubber og private - organiseret eller ej.  

Streethallen taler til et bredt publikum i hele Ørestad og åbner tydeligt op mod nærmiljøet. Det er integreret i den grønne lomme med udendørs fitnessfaciliteter og løbebane og placeringen på grunden gør, at der ikke skabes en egentlig bagside . Det øger signalværdien om et åbent og tilgængeligt hus, hvilket igen understreges af et transparent glasbånd, der løber hele vejen rundt.

 

Bygningen sænker sig, i modsætning til naboerne, ned mod gaden for at komme i øjenhøjde med folk og invitere dem indenfor.  

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Ørestad, København
Københavns Ejendomme
Ørestad Streethal
2012-2017
Multifunktionelt idræts- og fritidshus, kulturhus
Procesrådgivning, projektudvikling, brugerinddrag-else, dispositionsforslag
1.500 m2
12 mio. DKK
Masu Planning, Rambøll
Udført

Bedre Børnehuse 

Fremtidens institutioner til børn med særlige behov 

NORD har udarbejdet et udviklingskatalog for Region Syddanmark til fremtidig plan-lægning og indretning af døgntilbud for børn med multiple funktionsnedsættelser.  Det retter sig mod både nybygninger, ombygninger, tilbygninger.  

 

Designkonceptet er funderet i tanken om den hjemlige institution, der er baseret på børnenes præmisser og stiller krav om tryghed og livskvalitet. Børnene skal være  omgivet af medarbejdere, der støtter med meningsgivende omsorg og udvikling. Kataloget formidler principper for og ideer til hvordan døgninstitutionerne kan se ud, så de fysiske rammer understøtter trivsel og udvikling.  

NORD har gennem interviews og workshops med forældre, medarbejdere og ledere - gennem samtaler med faglige eksperter fra ind- og udland og ved besøg i flere forskellige botilbud, kunne udvikle et katalog og designkoncept, der er baseret på værdifuld viden. Gentænkning af relationen mellem institution og hjem med fokus på brugernes mangfoldighed og individuelle behov var et vigtigt omdrejningspunkt.  

 

NORD identificerede flere temaer og principper som grundlag for at kunne skabe fremtidens institutioner og designede samtidig flere løsningsforslag for at formidle fysiske og omsættelige ideer til institutioner for børn med særlige behov. Det er et generisk koncept, der kan tilpasses mange institutioner og skaleres i relation til den enkelte institution.  

Placering
Kunde
År
Type
Ydelse
Anlægssum
Status
Region Syddanmark
Børnehusene og Region Syddanmark
2014
Ny type døgninstitution for børn med særlige behov, principper for institutioner for børn med multiple funktionsnedsættelser
Brugerinddragelse, interessentinddragelse, design-koncept, udviklingskatalog, konceptudvikling, formidling
80 mio. DKK
Gennemført
bottom of page