Vis mere

DTU Risø

Laboratorier og mikroskopfaciliteter for forskning i vindenergi 

Intentionen med helhedsplanen for Risø er at udvikle en attraktiv campus hvor enhederne samles fysisk, så beslægtede faciliteter ligger tæt på hinanden og giver en synergi effekt. I udviklingen af Risø med nye funktioner, der kommer til og ældre, der bliver nedlagt eller flyttet, er det vigtigt der ikke sker en spredning af aktiviteter, men at planlægningen holder liv i campussen. 

Med fysisk samling af DTU Vindenergi har det været hensigten at skabe en forankring i og udvikling af området omkring Laboratorieplads. Bygning 101 er renoveret til kontorer for DTU Vindenergi-enheder med etablering af godt 65 arbejdspladser i nærhed til DTU Vindenergis nuværende bygninger. Det er foreslået at bygge nyt i området omkring bygning 101 til eksperimentelle faciliteter med pladsbehov og særlige bygningskrav.

Der bygges nyt laserlab og fælles værksted i området nord for bygning 100 med en placering, der giver tæt forbindelse til hovedbrugerne – TEM i bygning 100 – og for at understøtte relationen til Risø Værksted.

 

NORD har stået for brugerinddragelse og fx gennemført behovsafdækning i samarbejde DTU Vindenergi og de af koordineringsgruppen nedsatte brugergrupper. Dette har afsløret hvilke behov der er for bygninger til pladskræv-ende eksperimentelle aktiviteter og værksteder, som så er foldet ud i scenarier for ny- og ombygninger, der udvikler Risø som en attraktiv campus med højprofileret forskningsmiljø. 

Vis mere
Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse

Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Roskilde Fjord
Bygningsstyrelsen
DTU
2016-2020
Forskningsfaciliteter, laboratorier, kontorer, campus, nybyggeri og ombygning
Brugerinddragelse, byggeprogram, dispositionsforslag, udbud
6.450 m2
146 mio. kr.
SWECO
Igangværende
Vis mere

Østre Landsret

Ny landsret i Nordhavn

NORD Architects arbejder, i samarbejde med SWECO, som rådgivere for Bygningsstyrelsen i forbindelse med en ny Østre Landsret. For Bygningsstyrelsen, Domsstolsstyrelsen og Østre Landsret udfører NORD en behovsanalyse, der fastlægger de bygningsmæssige areal- og funktionskrav. Herunder også evaluering og rådgivning i forhold til mulige placeringsscenarier. I rådgivningen er der især fokus på organisering af retsbygningen og samtlige funktioners interne relationer. Af funktioner indeholder Østre Landsret bl.a. retssale og mødelokaler med tilhørende funktioner samt en administrativ afdeling med et større antal kontorer til rettens medarbejdere.


Det har været en vigtig del af processen at verificere mulige byggegrunde i forhold til størrelse, interne zoner og sikkerhed. I den forbindelse er der tegnet flere areal trykprøvninger med detaljerede etageplaner af retsbygningen, der samtidig har kunnet understøtte et fremtidigt grundkøb, bruttoarealet af en samlet bygning samt verificere det vejledende rumprogram.

Landsretten har særlig brugere, der udløser komplekse krav til interne relationer og organisering af funktioner. NORD har ved hjælp at brugeranalyser og inddragelser været med til at fastlægge og beskrive disse krav, herunder også de betydningsfulde arbejdsgange for rettens dommere.

 

I forbindelse med det kommende OPP-udbud har NORD udarbejdet en funktionsbaseret kravspecifikation. På baggrund af erfaringer fra de foregående undersøgelser samt brugerinddragelser opsummerer specifikationen landsrettens ønsker og krav til bygningens disponering, funktioner, arbejdsmiljø, drift og vedligehold.

Vis mere
Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse

 
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Nordhavn, København
Bygningsstyrelsen
Østre Landsret under Domstolsstyrelsen
2015-2019
landsret
bygherrerådgivning, byggeprogram, udarbejdelse af funktionskrav, sparring, konkurrencerådgivning
 
19.500 m2
780 mio. kr.
SWECO
Udført
Vis mere

Byens hus

Et samlet fælleshus for en hel bydel

Byens Hus er Københavns første fælleshus for grundejere og beboere. Idéen bag Byens Hus er at samle alle kvarterets fællesfunktioner i en bygning, og samtidig at åbne op for offentligheden. På denne måde kan områdets sociale og fritidsliv udfoldes et centralt sted, hvor der er muligheder for mange forskellige tilbud og aktiviteter. By og havn leder udviklingen og udførelsen af Byens Hus i samarbejde med Københavns kommune og områdets grundejere.

NORD har leveret byggeprogram, som var udviklet i tæt samarbejde med Københavns Kommune, og baseret på ekstensiv brugerinddragelse med grundejere, beboere og andre relevante interessenter og aktører. Målet med processen var at dække funktionelle behov, afklare udfordringer og potentiale, samt at kvalificere rumlige forbindelser i bygningen.

Vis mere
Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
Ørestad 
By og havn
Ejerforening
2019
kulturhus
Bygherrerådgivning
ca 2500 m2
--
--
Under udførelse
Vis mere

Arkitektskolen Aarhus

En ny arkitektskole i hjertet af byen

Med skolens vision ”Engaging through Architecture” og et udgangspunkt om at skabe ”state of the art - værksteder ” er målet for den nye Arkitektskole i Aarhus at være en international pioner og et omdrejningspunkt for en arkitektuddannelse, hvor ”making” og ”research by design” står i centrum. Et sted hvor der bygges, og hvor kvalitet i byggeri er omdrejningspunkt for uddannelsen og for udviklingen af fremtidens arkitektur. Et mål vi sammen med branchen, virksomheder og vidensinstitutioner, nationalt som internationalt, ønsker at opnå.

 

Skolen prioriterer en tilgang til faget, hvor eksperimenter går forrest til gavn for uddannelsen, arkitekturen og samfundet.

Den nye bygning skal derfor afspejle denne vision både i sin tilknytning til byen og de nære omgivelser, men også i bygningens indre rumligheder og i arbejdsmiljøet for ansatte og studerende.

 

De nære omgivelser skal sammen med bygningen signalere robust og visionær arkitektur på højt niveau. Det er et inspirerende læringsrum for fremtidens arkitekter. NORD har gennem flere workshops med brugere, herunder både administrativt personale, phd’er og studerende fundet grundlaget for den kommende skole og har i samarbejde med Bygningsstyrelsen og skolens ledelse lavet materialet til den internationale arkitektkonkurrence, der løber i efteråret 2016.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
Vis mere
Vis mere

Søfartsstyrelsen

Aktivitetsbaseret kontormiljø

NORD Architects har udarbejdet et ombygnings- og indretningsforslag for godt 200 statslige ansatte, der får ny arbejdsplads i et tidligere glasværk. Det er udarbejdet som aktivitetsbaserede arbejdspladser med fokus på et meget fleksibelt og varieret arbejdsmiljø, der fremhæver Søfartsstyrelsens brand og identitet.

 

Indretningskonceptet er tænkt generisk, så det kan tilpasses de udefrakommende og løbende forandringer som organisationen står overfor – så de fysiske rammer altid understøtter de organisatoriske og i øvrigt følger med tiden.

Fleksibiliteten ligger også i arbejdsmiljøets mange variationer, hvor medarbejdernes forskellige arbejdsbehov bliver imødekommet med mulighed for at finde rum for koncentration, fordybelse, sparring, ”touch-down” eller interaktion. Hele kontorbygningen er et meget varieret miljø med fleksible zoner, kanter, nicher og rum, der stimulerer et dynamisk arbejdsflow.

Søfartsstyrelsen har lagt stor betydning i åbenhed og synlighed, der er integreret som designparametre i indretningsforslaget - også på tværs af etagerne. Det har været vigtigt at skabe et stærkt og inkluderende fællesmiljø, hvor medarbejderne føler sig som en del af fællesteamet, men også kan trække sig tilbage i et hjemmeområde. Kontoret er zonet i en ’frontend og backend’ med intuitiv wayfinding i flow og logistik. Der er kantine, konference og mødecenter hvoraf flere er multifunktionelle rum, der kan facilitere forskellige mødeformer eller undervisningsgrupper.

 

Forslaget er udviklet i tæt samarbejde med brugerne for at få organisationens stærke og klare holdning til deres arbejdsmiljø, virke og identitet til at slå igennem i arbejdspladsens arkitektur og indretning. Indeklima med dagslys og akustik, sociale mødesteder – flow og logistik med intuitiv wayfinding. Udover behovsanalyse, brugerinddragelse og design for en aktivitetsbaseret arbejdsplads har NORD også leveret udbudsdokumenter for totalentreprise.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
Vis mere
Vis mere

Roskilde Universitet

Et inspirerende og effektivt fagligt miljø

RUC skal optimere anvendelsen af deres samlede bygningsmasse og rådgivergruppen har i den forbindelse belyst muligheden for at flytte administrations-, direktions- og institutafsnittene fra RUCs bygning 30 til bygning 03. Indretning af bygningen er disponeret med reception og institutter i stueplan samt administration og direktion på første sal. Dermed vil livet med de studerende og besøgende frit kunne udspille sig på, grænsen mellem inde og ude, afhjulpet af en række nye facadegennemskæringer, der giver let adgang til det indre gårdrum. Hele første sal vil fortsat være sammenhængende.

NORD har haft stor fokus på at skabe en integreret blanding af undervisere, forskere og studerende, og dermed skabe de bedste forudsætninger for faglige synergier. Omdannelse af bygning 03 forholder sig dels til RUC som helhed og dels til de bygningsmæssige muligheder, for indretning og for at åbne bygningen op for besøgende og daglige brugere.

NORD har i samarbejde med kommende brugere kortlagt behovene for den fremtidige brug og søgt at skabe et inspirerende og effektivt fagligt miljø, hvor der både er mulighed for åben sparring og individuel fordybelse. Projektet er afleveret som dispositionsforslag til videre udbud.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
Vis mere
Vis mere

Creative Zones

Idékatalog for kreative områder i byen

Københavns Kommune har i Erhvervs- og Vækstpolitikken en politik om, at København skal være drivkraft for innovation og vækst. Der skal skabes attraktive rammer for erhvervslivet bl.a. med henblik på at styrke de kreative virksomheder og iværksætteri. Ydermere ønsker Københavns Kommune med visionen "Fællesskab København", at udviklingen af byen sker i fællesskab med byens borgere, brugere af byen, virksomheder, foreninger, samarbejdspartnere m.fl. Ved at slippe københavnernes kreativitet løs skabes en levende og dynamisk by med ’kant’, som afspejler københavnernes mangfoldighed og sikrer betingelser for det gode byliv mellem bygningerne. Det er især disse visioner for byen, som Idékatalog for kreative områder på Vesterbro og Kgs. Enghave tager afsæt i.

Idékatalog for kreative områder på Vesterbro og Kgs. Enghave strækker sig fra Kødbyen og Godsbanearealet på Vesterbro til Bavnehøj i Kgs. Enghave. Idékataloget handler om at styrke forbindelserne i og mellem områderne samt sikre gode betingelser for kreative virksomheder. Idékataloget anbefaler hvilke fysiske, herunder byrumsmæssige samt organisatoriske og processuelle tiltag, der på kort og lang sigt kan understøtte sammenhængskraften og udviklingen af de kreative miljøer i Kødbyen, Godsbanearealet og Bavnehøj.

Vis mere
Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
Vis mere
Vis mere

Kalvebod Bastion

Gastro Akademi i fredet ejendom

Bygherrerådgivning udført for Bygningsstyrelsen i forbindelse med Miljø- og Fødevarestyrelsens ønske om at etablere et Gastro Akademi, der skal fremme Danmark som en gastronomisk nation, styrke eksport, øge turismen samt forbedre vores måltidsvaner.

 

Opgaven bestod overordnet af en trykprøvning af den fredede ejendom Kalvebod Bastion beliggende i hjertet af København samt en funktions- og behovsafdækning med inddragelse af interessenter. Trykprøvningen havde til formål at tilvejebringe det bedst mulige funktionelle udlæg samt at belyse fordele og ulemper ved lejemålet. NORD udarbejdede 2-3 planscenarier, som blev drøftet med Miljø og fødevarestyrelsen samt udvalgte brugere. De forskellige planløsninger illustrerede forskellige svar på, hvorledes ønsker og behov kunne dækkes i bygningen, og de dannede desuden grundlag for en vigtig drøftelse af prioriteringer.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

På baggrund af dette blev en endelig planløsning udarbejdet, som bedst muligt tilgodeså Gastro Akademiets brugeres funktionelle behov. Bygningens arkitektur, placering, funktionelle muligheder og karakter gik godt i spænd med Gastroakademiets visioner og ønsker. NORD udarbejdede også skitseforslag til udearealer med funktioner, der kan understøtte stedets kvaliteter og Gastroakademiets behov for udendørs faciliteter ifm madundervisning og gastronomiske laboratorer. Derudover undersøgte NORD forhold omkring fredningsmyndigheder, konstruktive forhold, brand og flugtveje, løsning af funktionelle behov og indarbejdede dette i forslaget. Det blev foretaget en indledende dialog med Slots-og Kulturstyrelsen med henblik på at få afdækket, hvilke muligheder og begrænsninger i forhold til fredning, som der skal tages hensyn til.

 

Trykprøvningen afsluttes med en aflevering af tegningsmateriale samt en beskrivelse af særlige tiltag, der skal udføres i forbindelse med de tekniske fag.

Vis mere
Vis mere

Brugernes multihus i Ørestad

Co-creation med de lokale brugere, idræt og foreningsliv

Ørestad Streethal gør sig bemærket som et af Ørestads mindste byggerier og måske mest uformelle sted. Nord har udviklet byggeriet i tæt samarbejde med engagerede brugergrupper, der har deltaget i tre workshops med prioriteringer af aktiviteter og funktioner. Lethallen er den første offentlige, fuldt tilgængelige bygning i Ørestad City. Visionen i designforslaget er, at stedet fortsat skal opfattes som en park, der inviterer folk til idræt, bevægelse og sociale aktiviteter. Huset er et innovativt eksempel på hvordan social bæredygtighed, synergi mellem brugerne og nye funktioner kan skabe aktive steder, der inviterer til uformelle aktiviteter. Huset er ubemandet og åbent 24/7 for skoler, foreninger, klubber og private - organiseret eller ej. Multisale og åbne områder er designet til sport som fodbold, floorball, basket, bordtennis og sociale arrangementer som fx loppemarkeder eller andre begivenheder, mens en sal kan anvendes til dans, kampsport, yoga og gymnastik fx.

Streethallen taler til et bredt publikum i hele Ørestad og åbner tydeligt op mod nærmiljøet og er integreret i den grønne lomme med udendørs fitnessfaciliteter og løbebane.Placeringen på grunden gør, at der ikke skabes en egentlig bagside og signalværdien i det åbne hus understreges af et transparent glasbånd og at bygningen i modsætning til sine naboer sænker sig mod gaden for at komme i øjenhøjde med folk.

Ørestad Streethal er en relativ kompleks geometri, der er løst i en økonomisk optimeret konstruktion med hurtig lukning i byggefasen. Overflader er indvendigt i et robust, urbant og kost effektivt design. De udvendige materialer - grønt tag og træ er med til at gøre Streethallen til et imødekommende og miljøskånsomt byggeri. Robuste materialer er en del af bæredygtighedsprogrammet, mens det transparente og åbne gør hallen til et trygt sted uden mørke kroge.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx
Vis mere
Vis mere

Villa Knut

Fremtidens børnehjem

Projektet om Fremtidens børnehjem lægger op til en helt ny måde at etablere og drive en døgninstitution på. Ved hjælp af en særlig udviklet metode, tog tegnestuen udgangspunkt i brugernes behov, og udviklede en helt ny institutionstype. Tanken er at beboerne skal kunne identificere sig med et hjem, som samme tid er almindeligt og noget ganske særligt. Den nye arkitektoniske typologi tager udgangspunkt i både nuværende og fremtidige behov, og er bygget op omkring socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge.

Placering
Kunde
Lejer
År
Type
Ydelse
Størrelse
Anlægssum
Samarbejde 
Status
xx
xx
xx
xxxx
xx
xx
x.xxx m2
xxx mio. kr.
xx
xx

Konceptet beskriver hvordan brugere, medarbejdere og eksterne aktører er involveret i udviklingen af det byggede projekt, og hvorfor brugerinddragelse er så vigtig en del af at skabe et børnehjem. Projektet var realiseret med støtte fra A.P. Møller Fonden, Egmond Fonden og OAK Fonden.

Vis mere

NORD Architects A/S  - Hejrevej 37, 2. - 2400 Copenhagen NV Denmark  +45 3369 0908