top of page

Bygherrerådgivning

Projektudvikling, procesrådgivning og design

Nord Architects har flere års erfaring i bygherrerådgivning med visionsudvikling, behovsafklaring og programmering af byggeri i projekternes tidlige faser frem til og med dispositionsforslag, udbud eller konkurrence. Vi rådgiver bygherre kompetent på baggrund af vores faglige indsigt og ekspertise, så projektets rammer kan defineres, balanceret mellem pris, tid og kvalitet. Det er i programfasen, de vigtigste beslutninger træffes, hvilket kræver en fokuseret og veltilrettelagt proces. Vi oplever, at bygherrer sætter stor pris på den kreative agilitet, vi kan præstere med bred faglighed i en relativ lille organisation. Vi prioriterer udvikling af projektet og rådgiver indenfor nybyggeri, transformationer, mindre projekter og komplekse byggerier – og fokuserer på at udvikle bæredygtig arkitektur i høj standard. 

Eksempler på vores bygherrerådgivning er: Ny Østre Landsret, Arkitektskolen i Århus, Søfartsstyrelsen, DTU Vindenergi Risø 

Forundersøgelser

I et projekts spæde start, har bygherrens beslutninger ofte afgørende betydning for det endelige byggeri. De første skridt lægger vejen og definerer mange af de overordnede rammer for byggeriet. Nord Architects rådgiver bygherren på et fagligt fundament, så de rigtige valg kan træffes gennem fx arealanalyser, behovsafdækninger og brugerinddragelse.  

Procesrådgivning og brugerinddragelse

Nord Architects har dyb viden om og erfaring i procesrådgivning og brugerinddragelse, og har igennem en lang række projekter opbygget en særlig arbejdsmetode, der gør os meget agile og kompetente i processtyring og planlægning.  

Brugerinddragelse er essentiel for at kunne udvikle specialiserede og langtidsholdbare rammer. Uanset om det er et kulturhus, et hospice, ny landsret eller moderne forskningsmiljøer, der skal udvikles, er det essentielt at inddrage de mennesker, der skal bruge bygningen og høre forskere, teknikere, sundhedspersonaler om deres viden om fx arbejdsmønstre, krav til teknik og relationer internt. Det er via den kompetente brugerinddragelse, at vi kan få kompleksiteten og nuancerne med i byggeriet og skabe den bedste designmæssige værdi indenfor bygherrens økonomi.  

Byggeprogrammer

Nord Architects udarbejder byggeprogrammer på såvel store som små projekter - på ombygninger, transformationer og nybygninger. Byggeprogrammet definerer projektet i vision, krav og ønsker om hvordan det færdige byggeri skal fremstå i udtryk og materialer og hvilke funktioner, det skal opfylde. Det er her projektets fulde grundrids udvikles og byggeprogrammet formulerer præcist alle bygherrens behov og ønsker til byggeriet.  

Dispositionsforslag

På baggrund af indledende analyser, brugerinddragelse, behovsafklaring og programmering, fortsætter Nord Architects ofte den udviklende fase og udarbejder dispositionsforslag. På den måde bliver udvikling og design integreret i bygherrerådgivningens første faser, hvor vi med fordel kan bidrage med både arkitekt-, proces- og designfaglige kompetencer. Det giver et sammenhængende, agilt og integreret forløb uden videnstab ved overlevering til andre rådgivere i projektets udvikling. Dispositionsforslaget vil kunne myndighedsbehandles og dermed sikre projektet bygbarhed og et mere smidigt projektforløb. 

Konkurrencerådgivning  

Nord Architects udarbejder konkurrenceprogrammer og –materiale, bistår i udvælgelse og rådgiver bygherre om valg af udbuds- og konkurrenceform. Vi har lang erfaring med planlægning, udskrivning, afholdelse og bedømmelse af arkitektkonkurrencer og har også som arkitekter deltaget i et stort antal totalrådgivnings-, design-, totalentreprisekonkurrencer.  

Udbudsrådgivning  

Et entydigt og gennemarbejdet udbudsmateriale er nøglen til det rigtige tilbud og i sidste ende hvilke løsninger på arkitekturen, der bliver realiseret. Nord Architects bistår bygherren i valg af udbudsform, udarbejdelse af udbudsmateriale og vurdering af tilbud og kan belyse alle relevante forhold i relation til markeder og risikoanalyse.   

Det er vigtigt, at kontinuiteten i et projekt består igennem et byggeprojekts mange faser. Det er således vigtigt, at historikken fastholdes for at være tro overfor projektets visioner, alternativt at bygherren sikres den rigtige sparring til at træffe nye valg efter endt udbud. 

Aktivitetsbaseret arbejdspladsdesign

NORD Architects er ofte både bygherrerådgiver og lejerådgiver ifm modernisering af kontorarbejdspladser, nyindretninger eller revitalisering af organisationer. Vi bistår med at vælge det rigtige lejemål, der giver mening både udadtil og indadtil indenfor behov og økonomi og har gennemført aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning for mange lejere. Vores viden og værktøjer ifm brugerinddragelse spiller igen en stor rolle for at nå i mål med moderne arbejdsmiljøer, der understøtter medarbejdernes trivsel og organisationens mål.

Styring af komplekse projekter

Bygherreorganisationer er meget forskellige i kompleksitet, tilgang, struktur, hierarki og metodik og det er vigtig at vi som rådgivere kan agere i relation til bygherres organisation og forstår mekanismerne bag. NORD Architect har gennem mange år rådgivet bygherre i opgaver med stor politisk bevågenhed og indgået i sammensatte teams med mange forskellige interessenter, der skal lyttes til. Vi rådgiver for statslige myndigheder, kommuner og universiteter ofte i fler-strengede organisationer, hvor vi skal udvise lederskab og lydhørhed for at kunne give bygherre den bedste rådgivning, der kommer projektets arkitektur til gode.

bottom of page